Ks. Ryszard Jan Zawadzki urodził się 25.06.1961r. w Strzegomiu jako syn Henryka i Heleny z d. Putowskiej. W roku 1968 rozpoczął naukę w szkole podstawowej w rodzinnym mieście. Następnie kontynuował naukę w Technikum Elektronicznym we Wrocławiu, które ukończył w 1981r. złożeniem egzaminu maturalnego. W latach 1981 - 1984 studiował elektronikę na Technische Universität Ilmenau (Niemcy). W roku 1984 wstąpił do Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu i podjął studia teologiczne zakończone uzyskaniem tytułu magistra teologii. Dnia 19 maja 1990r. z rąk Jego Eminencji kardynała Henryka Gulbinowicza otrzymał święcenia kapłańskie. Kolejne dwa lata pracował jako wikariusz w Parafii p.w. św. Stanisława (obecnie parafia katedralna) w Świdnicy. W 1992r. podjął studia specjalistyczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, uwieńczone w 1996r. doktoratem z teologii biblijnej (rozprawa „Antytezy Kazania na Górze (Mt 5,21-48) na tle tekstów judaistycznych”). W latach 1996 - 2003 pogłębiał swoje studia na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie oraz na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie, uzyskując tytuł licencjata nauk bibijnych (praca „Gesù come instauratore del regno di Dio in Lc 18,18-30”). Od 2003r. jest adiunktem przy Katedrze Teologii Biblijnej w Instytucie Teologii Systematycznej (obecnie Katedra Hermeneutyki Biblijnej i Nauk Pomocniczych w Instytucie Nauk Biblijnych) oraz, od 2014 r., kierownikiem Studium Języków Biblijnych i Nowożytnych Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, na której to uczelni wykłada wprowadzenie do Pisma Świętego, egzegezę Nowego Testamentu, historię i geografię biblijną, prowadzi lektorat języka hebrajskiego oraz współprowadzi seminarium naukowe z Pisma Świętego.

   Jest autorem licznych artykułów naukowych o tematyce biblijnej, publikowanych na łamach czasopism polskich (m.in. Collectanea Theologica, Wrocławski Przegląd Teologiczny) oraz zagranicznych (np. Antonianum), a także w księgach pamiątkowych dedykowanych wybitnym polskim biblistom.

   Od 2004 r. jest członkiem Stowarzyszenia Biblistów Polskich, a od 2015 r. także moderatorem diecezjalnym Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II w Archidiecezji Wrocławskiej.